Stop Long Running EC2 Instances

Lambda function to stop long running ec2 instances

December 25, 2021 · 6 min

Set Retention for CloudWatch Logs using a Lambda Function

Lambda function to set a retention period for CloudWatch logs

June 15, 2020 · 6 min